Xuân Thu Bá Đồ Chapter 21, next Xuân Thu Bá Đồ Chapter 22

Truyện Xuân Thu Bá Đồ Ta, Cơ Thanh, mang theo bất tử cốt, xuyên không tới thế giới võ học cao cấp Xuân Thu Chiến Quốc. Ngươi có kiếm khí như rừng, ta có thể bất tử bất diệt, ngươi có ma công cái thế, ta cũng có bất tử bất diệt, ngươi có thần kỹ, ta cũng có bất tử bất diệt! Hãy xem 1 cái đánh không chết người thường, làm sao ở thế giới võ học phồn thịnh, đẳng cấp sâm nghiêm quật khởi, xưng bá thiên hạ, Chapter 21

Xuân Thu Bá Đồ

/ Chapter 21
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19