Tiêu Dao Du Chapter 5, next Tiêu Dao Du Chapter 6

Năm 334, Nước Tần tấn công sáu nước, chuẩn bị vấn đỉnh Trung Nguyên. Trang Chu (Trang Tử), nhân vật quan trọng của Đạo Gia sau Lão Tử, lúc này còn là một tiểu sứ nghèo khó ở nước Tống. Huệ Thí (Huệ Tử), danh gia giàu có đại diện cho nước Tống, sống trong phú quý, lập chí trở thành tướng quốc nước Ngụy. Hai người địa vị khác nhau, tính cách cũng khác, họ trở thành tế phẩm của quần hùng tranh đấu, cũng là giai thoại lưu truyền hậu thế. , Chapter 5

Tiêu Dao Du

/ Chapter 5
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212