Thần Thánh Hiệp Trí tuệ Đổ Thần

Châu Tụng Tinh, với biệt hiệu Đổ Thánh, một đời khổ luyện kỹ thuật cờ bạc để trả thù cho cha. Nhân duyên tế hội gặp được Đổ Hiệp, Đổ Thần cùng liên kết hạ địch, nào ngờ trở thành bộ ba nổi tiếng giới đỏ đen. Một phiên bản Thần Bài khác của Tư Đồ Kiếm Kiều lúc vừa vào nghề nha.  , Trí tuệ Đổ Thần

Thần Thánh Hiệp

/ Trí tuệ Đổ Thần
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19