Thần Thánh Hiệp Chapter 4, next Thần Thánh Hiệp Chapter 5

Châu Tụng Tinh, với biệt hiệu Đổ Thánh, một đời khổ luyện kỹ thuật cờ bạc để trả thù cho cha. Nhân duyên tế hội gặp được Đổ Hiệp, Đổ Thần cùng liên kết hạ địch, nào ngờ trở thành bộ ba nổi tiếng giới đỏ đen. Một phiên bản Thần Bài khác của Tư Đồ Kiếm Kiều lúc vừa vào nghề nha.   , Chapter 4

Thần Thánh Hiệp

/ Chapter 4
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212