Thần Binh Huyền Kỳ 3+3.5 Chapter 46: Lão Yêu Đế, next Thần Binh Huyền Kỳ 3+3.5 Chapter 47

Thần Binh 3+3.5 là bộ truyện có nội dung khác xa 2 phần đầu. Sau Thần Binh 2, trong cuộc chiến Vấn Thiên và Thái Bình các thiên thần binh đều tan nát, cả Thiên Tinh cũng hóa thành mây khói. Trăm năm sau, chủ mới của Thiên Tinh là Hào Kiệt, tụ tập năm thanh Tiểu Thiên Tinh để cho Thiên Tinh hiện thế, vì có lời truyền: Thiên Tinh Hợp Nhất - Thiên Hạ Thái Bình... , Chapter 46: Lão Yêu Đế

Thần Binh Huyền Kỳ 3+3.5

/ Chapter 46: Lão Yêu Đế
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212