Thâm Uyên Biên Cảnh (The border of the abysm) Chapter 1: Xác sống tan chảy, next Thâm Uyên Biên Cảnh (The border of the abysm) Chapter 2

Truyện thể loại đô thị, ma ảo của tác giả Lý Mạch Tử. Ở "Thâm Uyên" (Vực sâu) chỉ có cường giả mới có thể tồn tại. Muốn sinh tồn thì phải dốc hết bản lãnh. , Chapter 1: Xác sống tan chảy

Thâm Uyên Biên Cảnh (The border of the abysm)

/ Chapter 1: Xác sống tan chảy
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận