Thâm Uyên Biên Cảnh (The border of the abysm)

Truyện thể loại đô thị, ma ảo của tác giả Lý Mạch Tử. Ở "Thâm Uyên" (Vực sâu) chỉ có cường giả mới có thể tồn tại. Muốn sinh tồn thì phải dốc hết bản lãnh.

Thâm Uyên Biên Cảnh (The border of the abysm)

Thâm Uyên Biên Cảnh (The border of the abysm)

Nội dung mô tả

Truyện thể loại đô thị, ma ảo của tác giả Lý Mạch Tử. Ở "Thâm Uyên" (Vực sâu) chỉ có cường giả mới có thể tồn tại. Muốn sinh tồn thì phải dốc hết bản lãnh.

Chương

Bình luận

Ken Sunclub 0304 One88 MObile 1506 FAbet 2506 FAbet 0107 Popup mobile