Tây Du Chapter 78: Chuyện thứ ba của Như Lai, next Tây Du Chapter 79

Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình...   , Chapter 78: Chuyện thứ ba của Như Lai

Tây Du

/ Chapter 78: Chuyện thứ ba của Như Lai
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212