Tây Du Chapter 34: Cửu Biệt Trùng Ngộ, next Tây Du Chapter 35

Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình...   , Chapter 34: Cửu Biệt Trùng Ngộ

Tây Du

/ Chapter 34: Cửu Biệt Trùng Ngộ
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212