Tây Du Chapter 154: Đăng Thiên, next Tây Du Chapter 155

Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình...   , Chapter 154: Đăng Thiên

Tây Du

/ Chapter 154: Đăng Thiên
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212