Tây Du Chapter 117: Hoàng Tuyền Địa Hạ - Bạch Cốt Thành Tai, next Tây Du Chapter 118

Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình...   , Chapter 117: Hoàng Tuyền Địa Hạ - Bạch Cốt Thành Tai

Tây Du

/ Chapter 117: Hoàng Tuyền Địa Hạ - Bạch Cốt Thành Tai
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212 F88 1212_2