Tây Du Chapter 104: Thiên Long Đồ Thần, next Tây Du Chapter 105

Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình...   , Chapter 104: Thiên Long Đồ Thần

Tây Du

/ Chapter 104: Thiên Long Đồ Thần
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212