Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 32, next Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 33

Chân Võ Đại Lục, mỗi người sinh ra đều có có một VÕ HỒN Lấy đôi tay làm cầu nối thông với võ hồn, sử dụng võ hồn chinh chiến thiên hạ, họ gọi là Võ Quyền Sư Câu chuyện của chúng ta khởi đầu từ 1 đệ tử của Võ Môn   , Chapter 32

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212