Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 114, next Quyền Bá Thiên Hạ Chapter 115

Chân Võ Đại Lục, mỗi người sinh ra đều có có một VÕ HỒN Lấy đôi tay làm cầu nối thông với võ hồn, sử dụng võ hồn chinh chiến thiên hạ, họ gọi là Võ Quyền Sư Câu chuyện của chúng ta khởi đầu từ 1 đệ tử của Võ Môn   , Chapter 114

Quyền Bá Thiên Hạ

/ Chapter 114
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212