Nghịch Mệnh Sư Chapter 1, next Nghịch Mệnh Sư Chapter 2

Phục Hi khai thiên địa lập Bát Quái, tiên tổ Dương tộc ngộ ra bốn quẻ Càn, Đoài, Li, Chấn, sau đó Dương Tộc đại chiến Âm Tộc, chiến thắng  ở Cực Âm chi Địa. Các tộc ở Đại Mạc đều qui thuận Dương tộc, xem Dương Tộc như thần thánh  , Chapter 1

Nghịch Mệnh Sư

/ Chapter 1
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19