Mạt Thế Phàm Nhân - Moshi Fanren Chapter 54, next Mạt Thế Phàm Nhân - Moshi Fanren Chapter 55

Tận thế xảy ra. Dịch bệnh Zombie lây làn khắp Trái Đất. CHương Vũ Thiên là người cuối cùng còn sống. Nhưng sau khi bị lây nhiễm và chết đi, cậu đã được đưa quay trở lại quá khứ ngay ngày tận thế xảy ra. Cậu sẽ làm gì để thay đổi quá khứ ?, Chapter 54

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19