Long Phù chi Vương Đạo Thiên Hạ Chapter 132, next Long Phù chi Vương Đạo Thiên Hạ Chapter 133

Trời đất mênh mông, tương lai biến ảo, ai là Chân Long, ai là Mãng Xà? Hay mọi chúng sinh đều thành được Chân Long? Triều đình, bang phái giang hồ, Thế ngoại tiên đạo, thiên niên thế gia, ma thần vu tộc, thượng cổ vu đạo, tranh đấu không thôi   , Chapter 132

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19