Kyou no Cerberus

Chiaki ra nhận bưu phẩm đến như mọi khi nhưng lần này lại khác. Một cô gái từ trong gói bưu phẩm nhảy ra và cô gái này không bình thường...

Kyou no Cerberus

Kyou no Cerberus

Nội dung mô tả

Chiaki ra nhận bưu phẩm đến như mọi khi nhưng lần này lại khác. Một cô gái từ trong gói bưu phẩm nhảy ra và cô gái này không bình thường...

Chương

Bình luận

F88 1212 VNG 2009