Huyền Giới Chi Môn Chapter 43, next Huyền Giới Chi Môn Chapter 44

Trời giáng thần vật! Dị huyết phụ thể ! quần tiên kinh sợ, vạn ma tránh lui. Cố sự về Một thiếu niên đi ra từ Đông Châu đại lục, lập chí trở thành cường giả, quát tháo ngân hà, đại náo tam giới... , Chapter 43

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212