Hồn Sư Mở đầu

Đại Huyền Đế Quốc yêu ma hoành hành, người dân agwjp nạn, Nguyệt Trần Sương là quí tộc đã suy sụp, một lòng cứu thế, làm một Hồn Sư, độc hành giữa loạn thế, số mạng sắp xếp gặp dượcDieejp Tầm và Cố Diễn, bắt đầu hành trình gian khổ oanh liệt... , Mở đầu

Hồn Sư

/ Mở đầu
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19