Deadpool vs Carnage Issue 3, next Deadpool vs Carnage Issue 4

Đoản thư hùng giữa 2 nhân vật loạn trí máu me của Marvel: Deadpool và Carnage , Issue 3

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19