Bạch Môn Ngũ Giáp Chapter 87, next Bạch Môn Ngũ Giáp Chapter 88

Có 3 món bảo vật do phục hy sáng tạo ra từ thời tối cổ lưu truyền tới ngày nay, tương truyền ai có 3 món bảo vật này trong tay sẽ thực hiện được 1 điều ước. Bạch môn giáo phái là nhóm người được cử nhiệm vụ ra sức bảo vệ 3 món bảo vật này. Nói chung ly kỳ hấp dẫn, Chapter 87

Bạch Môn Ngũ Giáp

/ Chapter 87
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212