Bách Luyện Thành Thần Chapter 331, next Bách Luyện Thành Thần Chapter 332

Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh....La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :))La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :))La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt... thôi thì đọc tiếp sẽ biết :)1 thanh niên dại gái tu luyện võ công =)) , Chapter 331

Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88_2 12/07/19 F88 12/07/19