Yêu Túc Sơn 9: Thân phận, next Yêu Túc Sơn 9: 10

Vùng núi âm u phía bắc đầy những yêu ma truyền kỳ, từ đó được đặt tên là Yêu Túc Sơn. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đây..., 9: Thân phận

Yêu Túc Sơn

/ 9: Thân phận

Bình luận