Yêu Túc Sơn 6: Khai linh tùy nguyên, next Yêu Túc Sơn 6: 7

Vùng núi âm u phía bắc đầy những yêu ma truyền kỳ, từ đó được đặt tên là Yêu Túc Sơn. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đây..., 6: Khai linh tùy nguyên

Yêu Túc Sơn

/ 6: Khai linh tùy nguyên

Bình luận