Yêu Túc Sơn 5: Long Yêu Loạn 3, next Yêu Túc Sơn 5: 6

Vùng núi âm u phía bắc đầy những yêu ma truyền kỳ, từ đó được đặt tên là Yêu Túc Sơn. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đây..., 5: Long Yêu Loạn 3

Yêu Túc Sơn

/ 5: Long Yêu Loạn 3

Bình luận