Yêu Túc Sơn 4: Long Yêu Loạn 2, next Yêu Túc Sơn 4: 5

Vùng núi âm u phía bắc đầy những yêu ma truyền kỳ, từ đó được đặt tên là Yêu Túc Sơn. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đây..., 4: Long Yêu Loạn 2

Yêu Túc Sơn

/ 4: Long Yêu Loạn 2

Bình luận