Yêu Túc Sơn 2: Lão thôn trưởng, next Yêu Túc Sơn 2: 3

Vùng núi âm u phía bắc đầy những yêu ma truyền kỳ, từ đó được đặt tên là Yêu Túc Sơn. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đây..., 2: Lão thôn trưởng

Yêu Túc Sơn

/ 2: Lão thôn trưởng

Bình luận