Yêu Túc Sơn 1: Yêu Túc Sơn, next Yêu Túc Sơn 1: 2

Vùng núi âm u phía bắc đầy những yêu ma truyền kỳ, từ đó được đặt tên là Yêu Túc Sơn. Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đây..., 1: Yêu Túc Sơn

Yêu Túc Sơn

/ 1: Yêu Túc Sơn

Bình luận