Thần Binh Huyền Kỳ 3+3.5 Chapter 90: Tử Tâm, next Thần Binh Huyền Kỳ 3+3.5 Chapter 91

Thần Binh 3+3.5 là bộ truyện có nội dung khác xa 2 phần đầu. Sau Thần Binh 2, trong cuộc chiến Vấn Thiên và Thái Bình các thiên thần binh đều tan nát, cả Thiên Tinh cũng hóa thành mây khói. Trăm năm sau, chủ mới của Thiên Tinh là Hào Kiệt, tụ tập năm thanh Tiểu Thiên Tinh để cho Thiên Tinh hiện thế, vì có lời truyền: Thiên Tinh Hợp Nhất - Thiên Hạ Thái Bình. , Chapter 90: Tử Tâm

Thần Binh Huyền Kỳ 3+3.5

/ Chapter 90: Tử Tâm

Bình luận