Thần Binh Huyền Kỳ 3+3.5 Chapter 100: Thân thế Khai Tâm, next Thần Binh Huyền Kỳ 3+3.5 Chapter 101

Thần Binh 3+3.5 là bộ truyện có nội dung khác xa 2 phần đầu. Sau Thần Binh 2, trong cuộc chiến Vấn Thiên và Thái Bình các thiên thần binh đều tan nát, cả Thiên Tinh cũng hóa thành mây khói. Trăm năm sau, chủ mới của Thiên Tinh là Hào Kiệt, tụ tập năm thanh Tiểu Thiên Tinh để cho Thiên Tinh hiện thế, vì có lời truyền: Thiên Tinh Hợp Nhất - Thiên Hạ Thái Bình. , Chapter 100: Thân thế Khai Tâm

Thần Binh Huyền Kỳ 3+3.5

/ Chapter 100: Thân thế Khai Tâm

Bình luận