Tây Du Chapter 67: Thiểm Diệu Kim Long 2, next Tây Du Chapter 68

Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình... , Chapter 67: Thiểm Diệu Kim Long 2

Tây Du

/ Chapter 67: Thiểm Diệu Kim Long 2

Bình luận

F88 1206 Duc Skpye 19 Aug