Tây Du Chapter 65 - Chuyện khác của Như Lai, next Tây Du Chapter 66

Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình... , Chapter 65 - Chuyện khác của Như Lai

Tây Du

/ Chapter 65 - Chuyện khác của Như Lai

Bình luận

F88 1206 F88 1206 (thêm khi có popup vị trí code)