Tây Du Chapter 56: Đại Bạo Tẩu, next Tây Du Chapter 57

Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình... , Chapter 56: Đại Bạo Tẩu

Tây Du

/ Chapter 56: Đại Bạo Tẩu

Bình luận

F88 1212