Tây Du Chapter 52: Tề Thiên Đại Thánh ở đây, next Tây Du Chapter 53

Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình... , Chapter 52: Tề Thiên Đại Thánh ở đây

Tây Du

/ Chapter 52: Tề Thiên Đại Thánh ở đây

Bình luận

F88 1206