Tây Du Chapter 5: Tìm Đường Tam Tạng, next Tây Du Chapter 6

Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình... , Chapter 5: Tìm Đường Tam Tạng

Tây Du

/ Chapter 5: Tìm Đường Tam Tạng

Bình luận

F88 1206