Tây Du Chapter 27: Nam Hải Long Tộc, next Tây Du Chapter 28

Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình... , Chapter 27: Nam Hải Long Tộc

Tây Du

/ Chapter 27: Nam Hải Long Tộc

Bình luận