Tây Du Chapter 24: Sư phụ vĩnh viễn, next Tây Du Chapter 25

Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình... , Chapter 24: Sư phụ vĩnh viễn

Tây Du

/ Chapter 24: Sư phụ vĩnh viễn

Bình luận