Tây Du Chapter 15: Như Lai Tương Tống, next Tây Du Chapter 16

Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình... , Chapter 15: Như Lai Tương Tống

Tây Du

/ Chapter 15: Như Lai Tương Tống

Bình luận