Tây Du Chapter 110: Như Lai quy thiên, next Tây Du Chapter 111

Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình... , Chapter 110: Như Lai quy thiên

Tây Du

/ Chapter 110: Như Lai quy thiên

Bình luận

F88 1212