Tây Du Chapter 11: Dị Sắc, next Tây Du Chapter 12

Thời đại thần linh viễn cổ, "Kỳ Kinh" ẩn chứa bí mật kinh thế, Đế Thích Thiên phái Thiên Quân đến Long Cung đoạt về. Bạch Lang và Tiểu Vũ, giữ bí mật bôn ba, từ đây bắt đầu hành trình gian nan trên đường thực hiện sứ mạng của mình... , Chapter 11: Dị Sắc

Tây Du

/ Chapter 11: Dị Sắc

Bình luận

F88 1206 Duc Skpye 19 Aug