Kyou no Cerberus Chapter 42, next Kyou no Cerberus Chapter 43

Chiaki ra nhận bưu phẩm đến như mọi khi nhưng lần này lại khác. Một cô gái từ trong gói bưu phẩm nhảy ra và cô gái này không bình thường... , Chapter 42

Kyou no Cerberus

/ Chapter 42

Bình luận

F88 1206