Diệt Thần Mật Mã Chapter 4: Vận Mệnh chi chiến, next Diệt Thần Mật Mã Chapter 5

Nhân loại phát triển, tiến hóa đến nay, có nhiều người tin rằng là do Thần sáng tạo ra thế giới này mang đến hi vọng và ý nghĩa cuộc sống. Ma mang đến thối nát và tuyệt vọng. Tự tư, tham lam đã làm con người mục rữa, thiên tai liên miên... Thế giới này cần có "Diệt Thần Mật Mã" , Chapter 4: Vận Mệnh chi chiến

Diệt Thần Mật Mã

/ Chapter 4: Vận Mệnh chi chiến
Báo chương lỗi
Báo chương lỗi

Bình luận

F88 1212