Diệt Thần Mật Mã Chapter 3: Phá giải mật mã, next Diệt Thần Mật Mã Chapter 4

Nhân loại phát triển, tiến hóa đến nay, có nhiều người tin rằng là do Thần sáng tạo ra thế giới này mang đến hi vọng và ý nghĩa cuộc sống. Ma mang đến thối nát và tuyệt vọng. Tự tư, tham lam đã làm con người mục rữa, thiên tai liên miên... Thế giới này cần có "Diệt Thần Mật Mã", Chapter 3: Phá giải mật mã

Diệt Thần Mật Mã

/ Chapter 3: Phá giải mật mã

Bình luận

F88 1206