Diệt Thần Mật Mã Chapter 1: Thế giới mục nát, next Diệt Thần Mật Mã Chapter 2

Nhân loại phát triển, tiến hóa đến nay, có nhiều người tin rằng là do Thần sáng tạo ra thế giới này mang đến hi vọng và ý nghĩa cuộc sống. Ma mang đến thối nát và tuyệt vọng. Tự tư, tham lam đã làm con người mục rữa, thiên tai liên miên... Thế giới này cần có "Diệt Thần Mật Mã", Chapter 1: Thế giới mục nát

Diệt Thần Mật Mã

/ Chapter 1: Thế giới mục nát

Bình luận