Đệ Lục Thiên Ma Vương Chapter 56 Hết, next Đệ Lục Thiên Ma Vương Chapter 57

Vua trời tầng trời thứ sáu cõi Dục là Tha Hóa Tự Tại Thiên (còn gọi là Thiên Ma Ba Tuần), sau khi thất bại trong nhiệm vụ chư Thần núi Tu Di là ngăn cản thái tử Tất Đạt Đa giác ngộ, đã đến Minh Giới tu hành, vì một nhân duyên mà trở lại nhân gian, là họa hay phúc cho nhân gian? Mời các bạn cùng theo dõi tại Comicvn.net , Chapter 56 Hết

Đệ Lục Thiên Ma Vương

/ Chapter 56 Hết

Bình luận

F88 1206