Đệ Lục Thiên Ma Vương Chapter 55, next Đệ Lục Thiên Ma Vương Chapter 56

Vua trời tầng trời thứ sáu cõi Dục là Tha Hóa Tự Tại Thiên (còn gọi là Thiên Ma Ba Tuần), sau khi thất bại trong nhiệm vụ chư Thần núi Tu Di là ngăn cản thái tử Tất Đạt Đa giác ngộ, đã đến Minh Giới tu hành, vì một nhân duyên mà trở lại nhân gian, là họa hay phúc cho nhân gian? Mời các bạn cùng theo dõi tại Comicvn.net , Chapter 55

Bình luận

F88 1206 F88 1206 (thêm khi có popup vị trí code)